2009-12-10

ඇමතිවරයෙකු කෝටි තිහයි


(2009 දෙසැම්බර් 10 - W3Lanka) විපක්ෂය විසින් ආණ්ඩුවේ සිට තමන් හා එක්වන්නට කැමති ඇමතිවරුන්ට ලකුණු කර තිබෙන මිළ රු. කෝටි තිහක් බව අද රජයට පක්ෂපාතී වෙබ් අඩවියක් විසින් වාර්තා කර තිබිණි.

එම වෙබ් අඩවිය විසින්පවසා තිබෙන අකාරයට දැනටමත් ඇමතිවරු තිදෙනෙක් විපක්ෂයට එක් වීම සඳහා සාකච්ඡා කර තිබේ. එම වෙබ් අඩවිය පවසන ආකාරයට එම ඇමතිවරුන් වන්නේ මයෝන් මුස්තාෆා, සේගු ඉසදීන් සහ නවීන් දිසානායකයි.

මේ අතර, අපට දැනගන්නට ඇති පරිදි මේ වන විට ඇමතිවරු ගණනාවක් මෙම කෝටි තිහේ කතාව ඇත්තක්දැයි විපරම් කරමින් සිටිති.