2009-09-23

පාර්ලිමේන්තුවේ ඝනපූරණය නැහැ: මේකට කරන වියදමින් කිරි නිෂ්පාදනය නැංවුවා නම් නරකද?


(2009 සැප්තැම්බර් 23 - W3Lanka) ඊයේ මගනැඟුම පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති විවාදයේදී ආණ්ඩුව‍ වෙනුවෙන් මහාමාර්ග ඇමති ඩබ්. බී. ඒකනායක පිළිතුරු දීමට සූදානම් වෙද්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය අවම මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාව හෙවත් ඝනපූරණය වන 20ක් නැති බව පෙන්වා දීමෙන් පසු මන්ත්‍රීන් කැදවීමේ සීනුව නාද කරන ලදී. 


එහෙත් ගරු මන්ත්‍රීවරුන් විස්සක් නොපැමිණි නිසා පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීමට සිදු විය. 

පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් තුනෙන් දෙකක් විතර ඉන්නේ ආණ්ඩුවේය. ඇමතිවරුම එකසිය ගණනකි. රැස්වීමකටවත් හරි හැටි සහභාගි නොවන මොවුන් නඩත්තු කිරීම සඳහා මහජන මුදලින් කරන වියදම ලංකාවේ කිරි නිෂ්පදනය ඉහළ නැංවීම සඳහා යෙදවූයේ නම් රටට මහත් ප්‍රයෝජනයක් වීමට තිබිණි. 


හිතාමතාම ඝනපූරණය නැති කිරීම පිළිබඳ අපි විපක්ෂ්‍යට දොස් නොකියමු. මන්ද එය ඔවුන් රජයට විරෝධය පෑම සඳහා පාවිච්චි කළ උපක්‍රමයක් බැවිනි. පාර්ලිමේන්තුවේ ඝනපූරණය තියා ගැනීමටවත් බැරි වුණ ද රටේ ජනාධිපතිට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු සඳහා උපදේශකවරු පවා සිටිති.