2010-02-14

රනිල්, මහින්ද හා වැලන්ටයින්

‍මෙම අපූරු කාටුනය 'ද නේෂන්' පුවත්පතේ පළ වූවකි.
"මං එයාව නිදහස් කරනවා වැරැද්දක් කරලා නැතිනම්"
"‍අනේ ප්ලීස්!" (සිතමින්) "ඒ වුණාට එහෙම කරන්න එපා"