2010-02-07

රුසියානු ආදරයේ රහස

(2010 පෙබරවාරි 07-W3Lanka)  දැනට රුසියාවේ සංචාරයක යෙදී සිටින ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ඩොලර් මිලියන 300ක යුද උපකරණ එරටින් මිළ දී ගැනීම සඳහා සපයන ණයක් වෙනුවෙන් ගිවිසුමකට එළඹීමට නියමිත ය. 


මෙම ගනුදෙනුවෙන් රුසියාව දෙආකාරයකට ලාභ ලබයි. එක් ආකාරයක් වන්නේ තමන්ගේ ආයුධ අලෙවි කිරීමෙන් ලබන ලාභයයි. අනෙක ණය වෙනුවෙන් පොලිය ලෙස ලබන ලාභයයි. 


රුසියාව යුද සමයේ ලංකාවේ ප්‍රධාන අවි සැපයුම්කරුවකු විය. එහෙයින් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් සභාවේදී ලංකාවේ යුද අපරාධ පිළිබඳ විවාදයක් ආරම්භ කිරීම වැළැක්වීම සඳහා උදව් කළේය.