2010-04-09

අලුත්ගමගේගේ පරණ වැඩ හා පුංචිනිලමේගේ ලොකු වැඩ | Polls declared null and void in Nawalapitiya and Trincomalee

(2010 අප්‍රේල් 09 - W3Lanka ) නාවලපිටියේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන කීපයකත්, ත්‍රිකුණාමලයේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයකත් ඡන්දය ශුන්‍ය කිරීමට මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා තීරණය කර තිබේ.


නාවලපිටියේ වැඩකාරයා ඇමති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේගේ ය.


ත්‍රිකුණාමලයේ වැඩකාරයා ඇමති සුසන්ත පුංචිනිලමේ ය.


මෙම තත්වය යටතේ මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා දැඩි ආතතියකට මුහුණ දෙමින් සිටින බව ද වාර්තා වේ.