2013-01-11

රිසානා නෆීක් හිසගසා දැමීමේ ඇත්තම වීඩියෝව

මාතෘකාව ඔේ සිත් ගත්තාද? කමක් නැහැ. පළමුමෙම සටහන කියවන්න. 

රිසානාගේ හිස ගසාදැමූ වීඩියෝව කියලා වීඩියෝවක් මේ දිනවල ප්‍රචාරය කරනු ලැබේ. 

එහි ඇත්තෙන්ම හිස ගසා දමනු ලබන්නේ ඉන්දුනීසියානු කාන්තාවක් බව කියමින් තවත් සමහරු එයට අලුත් ප්‍රචාරයක් දෙති. 

කවුරුත් දුකෙන් හා මුස්ලිම් විරෝධයෙන් පීඩිත වන බව පෙන්වමින් ආසාවෙන් නැවත නැවත මේ වීඩියෝව බලති. අන් අය සමග බෙදාගනිති. 

මෙම ක්‍රියාව ඔස්සේ ඔවුන් ඇත්තෙන්ම ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ කුමක්ද? 

වනචාරී ම්ලේච්ඡත්වයයි. පරපීඩා කාමුකත්වයයි. ධනවාදය විසින් ඔබට විකුණන ේ ම්ේච්ඡත්වයෙන් ඔබ ඔබව පරිස්සම් කරගන්න. මෙවැනි දේට ප්‍රචාරය නොදෙන්න.

දැන් අප ලියූ ේ ලිපිද කියවන්න.

රිසානා වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව ගතයුතු පියවර 

අරාබි ගෝත්‍රිකයේ රිසානා නෆීක් මරා දැමූහ

 


මේ ලිපිය වෙන අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න. උපුටා ගන්නවා නම් ‍මෙතැනින් ගත් බව කියන්න