2011-10-04

ජීවිතය / Life

අතු අතරේ
සරුංගලේ
පැටලී ගත්
මේ ගහ යට
අපි දෙන්නා 
අත් අල්ලා 
පිය මැන්නා
පෙම් බස් දෙඩුවා 
මතක ද
ජීවිතයේ 
සැඳෑ සුවය
විඳ ඔබ මේ 
බිම සඟැවිණි
ඉතින් මමත් 
දැන් එහි එමි

මේ ලිපියට ඔබ කැමති නම් වෙන අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න