2010-09-08

ඉතිහාසය මත පහරන බළලුන්ට - කළ අවිනීතකම බැරි වෙයි වහගන්ට


මාක්ස්, එංගල්ස්, ලෙනින් මුත්තේ
ඇන්.ඇම්,  එස්. ඒ. වික්‍රමසිංහ තාත්තේ
කොහිද දැන් ඔබ ඇත්තේ 
මෙන්න ඔබ හැදූ පක්ෂ තත්තේ

පිනට දුන් තනතුරුවල
පුටු රත් කරන පස්සවල
අතින් කන කටවල
අසික්කිතකම ඇත‍ කේක්වල  

ඒකාධිපතියන්
ඔසවා තබන නිවටුන් 
කියූ නරිවාදං
පෙරේ උන් රෙදි පල්ලෙන්

ඉතිහාසය මත පහරන බළලුන්ට
කළ අවිනීතකම බැරි වෙයි වහගන්ට
නැත, තවමත් පමා නැත නිවැරදි වන්ට
සිත එඩි වඩා සොයුරනි පෙරටම එන්ට  


Bookmark and Share
You may also like to read our English blog  Lanka Polity