2010-12-30

ජනවාරි 01දා යළි හමු වෙමු

කාලය අවුරුද්ද නො දනී
අවුරුද්ද හදා ගත්තේ අප ය
කාලය නො වේ


අවුරුද්ද හොඳ ය
අලුත් ඇරඹුමකට 


නැවුම් හුස්මකට පසු 
ගන්නේ ද පෙර වැනි ම හුස්ම ය


කමක් නැහැ
අලුත් අවුරුද්ද හොඳයි
අලුත් යයි සිතා ගන්නට


2011 ජනවාරි 01දා යළි හමු වෙමු

Bookmark and Share
Bookmark, remember easily and come again  www.w3lanka.com