2010-09-23

වසරේ ඡායාරූපය: එක වල්ලෙ පොල්එකසිය තිහක් 
නිව්යෝක් පොල්
කෝටි දාහතරක්
ගනිති ආතල්


එක වල්ලෙ පොල්
එක වගේ පොල්
අප දකින පොල්
වේ එලොව පොල්

මේ හුඟක් පොල්
උඩින් වැනි ඇපල්
යටින් උන් පැපොල්
ගහපියව් පොල්
(වේදනාවට කැටපත් පවුරකි 
ඔබටත් කවියක් ලියා යන්නට)
Bookmark and Share
Bookmark, remember easily and come again