2012-12-05

සුදු රටකජු - රතු රටකජු හෙවත් දිළිඳුකම නැතිකරන පද පෙරළි

ධනවාදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නගර අලංකරණය තුළ මිනිස් කසල ලෙස බැහැරවීමේ උරුමය ලැබ තිබෙන ලංකාවේ දිළින්දන්ගේ ඉරණම මෙම ඡායාරූපයෙන් කියැවේ. 

මෙම ඡායාරූපයේ දැක්වෙන්නේ ගාලු බස්නැවතුමේ රටකජු ලෑල්ලක් පවත්වාගෙන ගිය දිළිඳු කාන්තාවක් එම රටකජු ලෑල්ල ඉවත්කර සිය ජීවෝපාය අහිමිකිරීම පිළිබඳ ගාලු මහනගර සභාවට විරෝධය පළ කළ අන්දමයි. 

ලංකාවේ බහුතරයක් වන දිළින්දන්ට ජීවනෝපාය අහිමිකරන සංවර්ධනයකින් ඇති ඵලය කුමක්ද? එේම තමන්ට දැනෙන තැනින් පමණක් මෙේ සටනකිරීමෙන් ඇති ඵලය කුමක්ද?

රටකජුකාරයා, සිඟන්නා පවා අේ සම්ප්‍රදායික දරිද්‍ර ජනජීවිතොටස්ය. දිළිඳුකම නැති ොකර, බටහිර රටවල් අනුකරණය කරමින් ොරු ෝබනය පිණිස කරන ේ සංවර්ධනයෙන් ඇති ඵලය කිම?

මේ ලිපිය වෙන අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න. උපුටා ගන්නවා නම් ‍මෙතැනින් ගත් බව කියන්න