මේ ප්‍රාණ මිතුදම් වී අලුත් - රැඳේවා අහසේ සිත් - auld lang syne

ේ තමයි ෝකප්‍රසිද්ධම නව අවුරුදු ගීතය. එහි සම්භවය තිබෙන්ේ ස්ොට්ලන්තේ. ඉංග්‍රීසි කිවියර ොබට් බර්න්ස් තමයි එය ප්‍රසිද්ධ කේ. අපි ඒ අදහස හා තනුව අනුව යමින් ගීයක් නිර්මානය කරන්න උත්සාහ කළා. ගයන්න පුළුවන්ද කියා උත්සාහ කර බලන්න.මෙය ප්‍රසිද්ධ auld lang syne කියලායි. ඒ කියන්ඈත කාලයක සිට කයන අරුතයි.

Should old acquaintance be forgot,
and never brought to mind ?
Should old acquaintance be forgot,
and days of old lang syne ?

    CHORUS:
    For auld lang syne, my dear,
    for auld lang syne,
    we'll take a cup of kindness yet,
    for auld lang syne.

And there’s a hand my trusty friend !
And give us a hand o’ thine !
And we’ll take a right good-will draught,
for auld lang syne.මේ ප්‍රාණ මිතුදම් වී අලුත්
රැඳේවා අහසේ සිත්
මේ ප්‍රාණ මිතුදම් වී අලුත්
ඇත ඈත කාලෙ සෙයින්
 
CHORUS
බෝ ඈත කාලෙ සෙයින්, මිතුරනි
බෝ ඈත කාලෙ සෙයින්
අපි මේ ලෙසින් සව්දිය පුරමින්
බෝ ඈත කාලෙ සෙයින්

ආ මෙන්න අතක් මා සුහද මිතුරෝ
දෙන්න ඔබේ අත දැන්
දැන් එන්න අපි යමු යන්න එගමන
බෝ ඈත කාලෙ සෙයින්


අවුරුදු සුබපැතම් සමග පරිවර්තන තිළිණය අජිත් පැරකුම් ජයසිංහගෙන්

අලුත් අවුරුද් එන්න අේ ගම් පැත්මෙන්න මෙතනින්. ේක ගේ වැඩක්. එහිදී ඔබට අවශ්‍ය නම් ේ ගීය ඉගෙනගන්න.

Learn the world’s most famous New Year Song ‘auld lang syne’


මේ ලිපිය වෙන අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න. උපුටා ගන්නවා නම් ‍මෙතැනින් ගත් බව කියන්න

Popular posts from this blog

බාලචන්ද්‍රන් මරා දමන්නට සිදු වුණේ ඇයි?

විස්කෝතු කන ළමයා

ඔහු මරා දැමූ මිනිසා (The Man He Killed)