2013-02-21

විස්කෝතු කන ළමයා

ළමයෙක් සිටියි පිංතූරයක
බියපත් මුවපොව් දෑසින් බලමින්
විස්කෝතු කන
ප්ලාස්ටික් ජෝගුවෙන් දිය බොන

ළමයා සිටියි පිංතූරයක
බිය නැති දුක නැති
අඩවන් දෑසින් නිදන
ජීවිතේ සියලු බර 
වාරු නොම දී 
මහ‍ පොළවටම දී
පුංචිම සිදුරු කීපයක්
විනිවිද තිබේ හදවත

ළමයා නිදයි
සුවපත්ය ඔහු
සියලු දුකින්
නිදහස්ය ඔහු 
අපෙන්

එහෙත්
ළමයා සිටියි පිංතූරවල
විස්කෝතු කමින්
නිදමින් 
අපේ නෙත් අබියස
ඇසේ කටුවක් වෙමින්
හදවතේ ඇනුණු 
පාපී ඉතිහාසයක් වෙමින් 

ළමයා නිදයි
අපට නින්ද නොයයි

-අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ 


මේ ලිපිය වෙන අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න. උපුටා ගන්නවා නම් ‍මෙතැනින් ගත් බව කියන්න