එතුමා මේ දවස්වල දකින දකින එක විශ්වවිද්‍යාල බවට පත්කරනවා

Adapted from praja.lk

Popular posts from this blog

බාලචන්ද්‍රන් මරා දමන්නට සිදු වුණේ ඇයි?

විස්කෝතු කන ළමයා

ඔහු මරා දැමූ මිනිසා (The Man He Killed)