2020-01-03

තල්ලු කරන්න බැරිනම් බැහැල යනව හලෝ (කාටුන්)

Adapted from praja.lk