2020-01-07

එතුමා මේ දවස්වල දකින දකින එක විශ්වවිද්‍යාල බවට පත්කරනවා

Adapted from praja.lk