2020-01-23

දම් පාට මල

ලස්සන දම් පාට මලී
බිම වැතිරී සිටියි ඇලී
නුඹ කොහි සිට ආපු මලී
කියන්න මට මල් කැකුළී

හිටිහැටියේ නුඹ උදේට
තිතක් තියයි දමින් පාට
බිම වැතිරුණු සුදෝ සුදට
සුදු මල් පෙති මැද පොඩියට

මේ මහ මල් ගහ පාමුල
පාවඩ මල් පෙතිති අතුල
මැඩගෙන මම සිතින් සසල
සිතමි කෙලෙස නොදුටිමි මල

ගසත් දකිමි මලුත් දකිමි
වැලත් සොයා මුලත් දකිමි
ඒ වැල ගිය මගත් දනිමි
මල විතරක් මම නොදකිමි

දිගු සුසුමක් හෙළා මෙලෙස
යමි සුපුරුදු ගමන පිණිස
හෙට ඇවිදින් බැලුවත් ගස
නුඹ නැත බිම සුදු පෙති මිස

ඉතින් මම ගමන යන්නෙමි
රවුම් රවුම් පැද යන්නෙමි
ගස පසු කර නිති යන්නෙමි
දම් මල විතරක් නොදකිමි

ගමනෙහි සරතැසින් යටව
මල් මතකය යාවි සැඟව
සුදු මල් පෙති ඉරට හසුව
වියළි සුළඟෙ යාවි සැඟව

මල් සුවඳැති උදෑසනක
සුදු මල් පෙති පාවඩයක
හද පාරන පුංචි තිතක
දම් මල ඇත යළිත් බිමක

ලස්සන දම් පාට මලී
බිම වැතිරී සිටියි ඇලී
කොයි ලෝකෙන් ආපු මලී
කියන්න මට මල් කැකුළී

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ