2012-08-28

කවුද මාගේ අමුඩෙ රීලා


අද්යාපනේ කන්නට
මැදගෙන සිටින දත කට 
මෙරට මෙන් පිටරට
ඇත කුමන්ත්‍රණකරුවො සැක පිට

බන්දුල ඇමති හට 
සිස්සත්වය කරන්නට
සුමනසිරි බංඩට
ළමයි කැම්පස් ගන්නට

විභාග මල් කුමරුට 
විභාගය කොර ගන්නට 
නොදෙති උන් කිසිවිට
ගසාගෙන හැම විටම පිටපොට

මේ කුමන්ත්‍රණකරුවෝ
ප්‍රශ්නපත්තර වැරදුවෝ
සංශෝධනත් කෙරුවෝ
මදිවාට පිට කෙරුවෝ 

ගඳක් ආයෙන් නැවිලා
බලන කල විය අපුලා
බලන විට ඉඹලා
කවුද මාගේ අමුඩෙ රීලා
-
W3Lanka

මේ ලිපියට ඔබ කැමති වුණත්, අකැමැති වුණත් වෙන අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න. උපුටා ගන්නවා නම් ‍මෙතැනින් ගත් බව කියන්න