2019-04-15

කාටුන් එකක් අඳින්න ගිහින් වෙච්ච වැඩේ

අලුත් අවුරුද්දට කාටුන් එකක් ඇඳලා ඉල්ලුවා. මුලින් ම සංකල්පයක් හිතාගන්න ඕනැ. ඒක තමයි අමාරු ම වැඩේ. අඳින්න පටන් අරන් බැලුවාම වැරදිලා. නැවත හරිගස්සලා ඇන්දා. හැබැයි, ඉල්ලුම්කරුවන් එය ගැන සතුටු වුණේ නැහැ. ඒ නිසා මෙහි පළ කරනවා.


ආහ්! වැරදුණා…
…..
දැන් හරි

පාට කළා

කැප්ෂන් එකකුත් දැම්මා

ප්‍රචණ්ඩත්වය පිටුදකිමු! සතුට සමරමු!

No comments:

Post a Comment

මාතෘකාවට අදාළ නැති හා වෛරී අදහස් ඉවත් කිරීමට ඉඩ ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.