2019-11-18

අයං මහජනතාවට බනින කාලෝ

මේ ඡන්දෙ පැරදුණු අය මහජනතාවට බනින කාලයයි. සමහරුන් මාධ්‍ය ඉදිරියට ඒමට පවා බියක් දක්වති.
ඡන්දෙ ඉවර වුණ හැටියේ පිටි මිළ රු. අටකින් ද, පාන් මිළ රු. පහකින් ද වැඩි විය. ඒ ගැන කතාකරන්නට තවම කවුරුවත් ඉදිරිපත් වුණේ නැත. ඡන්ද කාලේ නම් පාන් බෙදන්නට නම් කට්ටිය සිටි බව දැන් අමතක වී යමින් පවතී.
දැන් කවුරු කවුරුත් කරන්නේ මේ කාටුනයේ ඇති දේ ය.