නින්ද විකුණන මිනිසානින්ද විකුණන මිනිහෙක්
කරෙන් අරගෙන යහනක්
ඇඳන් ඕනේ ඇඳන්
ගයයි දුක්බර ගීයක්

විකුණුනෝතින් යහනක්
ලැබේ ඔහුටත් නින්දක්
ඇඳන් ඕනේ ඇඳන්
ඔහුගෙ ගෙයි නැත යහනක්

නින්ද විකුණන මිනිසා
නින්ද පැමිණෙනු උදෙසා 
ගිනි වතුර ගිල දා
රිදෙන ගත සතපවයි බිම දා

පද: අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ
ඡායාරූපය: දක්ෂිණා සන්තෝෂි පෙරේරා

Popular posts from this blog

බාලචන්ද්‍රන් මරා දමන්නට සිදු වුණේ ඇයි?

විස්කෝතු කන ළමයා

ඔහු මරා දැමූ මිනිසා (The Man He Killed)