2012-01-01

විභාග කොමසාරිස් ඉසෙඩ් ස්කෝර් මෙව්වා කළ හැටිවිභාග කොමසාරිස් ඉසෙඩ් අගය මෙව්වා කර ඇත්තේ කෙසේ ද යන්න අන්තර්ජාලයේ අපේ ඇත්තන් සොයාගෙන ඇත. 


එය මෙව්වා කර ඇත්තේ පොඩි මල්ලී ෆෑන් ටෝක්හි ඩක්වර්ත් සහ ලුවිස් ක්‍රමය පැහැදිලි කළ ආකාරයට ය. 


ඉතිහාසගත වූ අනුර එදිරිසිංහ පොඩි මල්ලී, අදින් අරඹන ඔබේ විශ්‍රාම දිවිය රටට තව දුරටත් බරක් නො වී ගත කරන්නට ලැබේවා යි අපි ඉත සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. 

මේ ලිපියට ඔබ කැමති නම් වෙන අයත් එක්කත් බෙදා ගන්න