බේබි සහ සිංහ(ල)යාකණේ ඉඳන් අඟ කන්නට හිතන් හිටී
රණේ ඉතින් උඹටත් ගිය කලක  හැටී
අනේ ජාතියේ බේබිව රටක්          වටී
වවුල් ම්‍ඟුලෙ මිගිඳුත් එල්ලිලා      සිටී


Bookmark and Share
Bookmark, remember easily and come again  www.w3lanka.com

Popular posts from this blog

බාලචන්ද්‍රන් මරා දමන්නට සිදු වුණේ ඇයි?

විස්කෝතු කන ළමයා

ඔහු මරා දැමූ මිනිසා (The Man He Killed)