2011-01-15

බේබි සහ සිංහ(ල)යාකණේ ඉඳන් අඟ කන්නට හිතන් හිටී
රණේ ඉතින් උඹටත් ගිය කලක  හැටී
අනේ ජාතියේ බේබිව රටක්          වටී
වවුල් ම්‍ඟුලෙ මිගිඳුත් එල්ලිලා      සිටී


Bookmark and Share
Bookmark, remember easily and come again  www.w3lanka.com