2010-05-24

අසිරිමත් ලංකාවේ කොළඹ පොලිසිය රථ වාහන හැසිරවීම | Traffic police in Colombo, the capital of Asia's wonder


මෙම ඡායාරූපය ගැන ඔබට සිතෙන්නේ කුමක්ද? එව්වාට නදීට තුති.