අසිරිමත් ලංකාවේ කොළඹ පොලිසිය රථ වාහන හැසිරවීම | Traffic police in Colombo, the capital of Asia's wonder


මෙම ඡායාරූපය ගැන ඔබට සිතෙන්නේ කුමක්ද? එව්වාට නදීට තුති. 

Popular posts from this blog

බාලචන්ද්‍රන් මරා දමන්නට සිදු වුණේ ඇයි?

විස්කෝතු කන ළමයා

ඔහු මරා දැමූ මිනිසා (The Man He Killed)