2009-09-09

දෙමළ ජනයා රඳවා සිටින සිර කඳවුරු වහා විසුරුවා හරිනු!

(2009 සැප්තැම්බර් 08 - W3Lanka ) උතුරේ දෙමළ ජනයා අවතැන් කඳවුරුවල සිර කරගෙන සිටීම, ඔවුන්ට පහසුකම් ලබා නොදීම, ඔවුන්ගේ කෘෂි හා ධීවර සම්පත් කොල්ලකෑම, ජීවන වියදමට සරිලන වැටුප් නොදීම, නිදහසකොටි පනත හා හදිසි නීතිය යොදාගෙන මාධ්‍ය හා ජනතාව මර්දනය කිරීම යන කරුණු මුල් කරගෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දිනාගැනීමේ ව්‍යාපාරය මගින් අද පවත්වනු ලබන උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයේ සේයා රූ:
(Photos: MONLAR)